Call Us : 087-7184885
Huahin Resort : View on Map
 

Take a look at our Travel

1 day trip เกาะเขาใหญ่ ปราสาทหินพันยอด

    08.30 น. - 13.00 น. - สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอ่าวปากบารา
- แอบดูสันหลังมังกรขี้อาย (อวดโฉมปีละ 7 ครั้ง)
- เดินเล่นสันหลังมังกรลานปูทหารพระราชา
- พ่ายแคนนูล่องถ้ำลอดพบรัก ถ้ำโละพางของโจรสลัด หินงอกหินย้อย
- พายแคนนูเข้าชมประติมากรรมธรรมชาติสรรสร้าง มหัศจรรย์ของแท่นปราสาทหินพันยอด ดั่งในเทพนิยาย
- อ่าวหินงามน้อย(ลานพริก) แวะถ่ายรูปชมทัศนียภาพที่อ่าวหินงาม
- อ่าวมะขาม( น้ำผุใต้ทะเล), อ่าวโต๊ะป๊ะ(แหล่งฟอสซิลดึกดำบรรพ์,ตามหาหัวใจปลายอุโมง)

ราคา 800 บาท/ท่าน (หรือกรุณาติดต่อสอบถาม)

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าเรือหางยาว ไป - กลับ
- ไกด์นำเที่ยวโดยชุมชน
- อาหารเที่ยง ผลไม้และเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
- เรือแคนนู เสื้อชูชีพ
- ประกันชีวิตตลอดการเดินทาง

* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* ข้อจำกัดของกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และระดับน้ำขึ้น - น้ำลง ในวันนั้นๆ