Call Us : 087-7184885
Huahin Resort : View on Map
 

Take a look at our Travel

1 day trip เกาะลิดี เสน่ห์ที่ไม่รู้ลืม

    08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ หัวหินรีสอร์ท
    09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะลิดี โดยเรือหางยาว
    09.30 น. ถึงเกาะลิดี พักผ่อนตามอัธยาศัย
    10.00 น. เดินขึ้นถ้ำศึกษาชีวิตของนกอีแอ่นกินรัง
    12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
    13.30 น. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ว่ายน้ำ พายเรือแคนนู ดูนก ตามรอยการกินอาหารของพะยูนบริเวณแนวหญ้าทะเล ชมชีวิตปลาการ์ตูนกับบ้านดอกไม้ทะเลยามน้ำลด ชมวิว ถ่ายรูป เป็นต้น
    16.30 น. เดินทางกลับถึงหัวหินรีสอร์ท โดยสวัสดิภาพ

ราคา.........../คน (กรุณาติดต่อสอบถาม)

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าเรือหางยาว ไป - กลับ
- หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ ชูชีพ
- อาหารเที่ยง ผลไม้และเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ดูแล

* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* ข้อจำกัดของกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และระดับน้ำขึ้น - น้ำลง ในวันนั้นๆ